Thundercats
Player Points Ints Sacks TD Passes MVP
Dave Spackman   2 0 0 0 0
Giorgio Mikos   6 0 2 0 0
Jack Whitter   0 1 0 0 0
Jamie Whitter   0 1 0 0 0

 
Billy Goats
Player Points Ints Sacks TD Passes MVP

 
Offensive MVP:
Deffensive MVP:
Most Sportsmanlike:
Game MVP:
Keitel Burry
Giorgio Mikos
Jack Whitter
Offensive MVP:
Deffensive MVP:
Most Sportsmanlike:
Game MVP: